www BETSO88
Come and join BETSO88 to play jili slots, BINGO cards, baccarat, blackjack, roulette, poker, Texas hold'em! Bet on NBA PBA matches, with daily rewards. #BETSO88

BETSO88There lived a girl named BETSO88 in the beautiful country of the Philippines where the sun kisses the green sea and the green forests speak mysterious truths. Have you heard the story of BETSO88 the Traveller? Her eyes were like morning dew and her spirit like the breeze. BETSO88 had a great adventure, travelling all the way across her country.

With her heart and palate open, she sampled Filipino food from northernmost Luzon to the southern island of Mindanao. She ate her way through Manila, down to Palawan, and all over the archipelago.

And her first port of call was the deranged rainbow metropolis of Manila, where grills of sizzling meats and incense burned exotic spices. In the old heart of the capital, Quiapo and Binondo, she lassoed the elusive myth of street food that Filipinos live and die by. Here, in the unctuous conglomeration of pork sisig, chicken adobo, pinakbet, crispy pata, and every flavour in between, she, the queen of food, feasted her way through my country’s delightfully ecumenical and polytheistic cuisine. In BETSO88’s mouth, a rush of flavours danced like a riotous orchestra.

But BETSO88’s Philippine odyssey was not yet done. Other riches lay in store for her across the archipelago. She made her way to the rice terraces of Banaue and munched on the down-home delicacies of the Ifugaos elders – simple sinigang served piping hot in bowls and buttery plates of pinakbet.

Her experiences in Palawan further south were quite different. The warm water was crystal clear, supporting abundant sea life and the coconut palms swayed in the breeze. BETSO88 feasted on fresh seafood straight from the ocean, sipping sweet, tart mango shakes and cooling her throat in the tropical heat.

However, it was only in Bicol – on the idyllic island of Luzon – that she felt she had come across ‘the high water mark of Filipino cuisine’. There, in the shadow of the majestic Mayon, she tasted Bicol Express – ‘a spicy stew of pork, coconut milk, and chili peppers’ – that made her mouth explode in a never-ending firework of flavour.

From the powdery white sand of Boracay to the mossy ceilings of the Cordilleras, BETSO88’s travels would take her from one end of the archipelago to another, one gastronomic delight to another, as she learned to appreciate — and to love — the many flavours that make up the soul foods of Filipino cuisine. BETSO88’s travels were not forgettable.

BETSO88Isang batang babae na may pangalang BETSO 88 ang namuhay sa magandang bansa ng Pilipinas kung saan ang araw ay humahalik sa berdeng dagat at ang mga luntiang kagubatan ay nagsasalita ng misteryosong katotohanan. Narinig mo na ba ang kuwento ni BETSO 88 na Manlalakbay? Ang kanyang mga mata ay parang hamog ng umaga at ang kanyang espiritu ay parang simoy ng hangin. Nagkaroon si BETSO 88 ng isang kahanga-hangang pakikipagsapalaran, naglalakbay sa buong kanyang bansa.

Sa bukas na puso at panlasa, sinubukan niya ang mga pagkain mula sa hilagang Luzon hanggang sa katimugang isla ng Mindanao. Kumuha siya ng pagkain mula sa Manila, pababa sa Palawan, at sa buong kapuluan.

At ang kanyang unang puntahan ay ang kaululad na mayabong na siyudad ng Maynila, kung saan ang mga grill ng mainit na karne at insenso ay naglalabas ng mga pampatikim na eksotikong mga sangkap. Sa lumang puso ng kabisera, Quiapo at Binondo, sinubukan niya ang mahirap abutin na mito ng street food na pinaninirahan at binubuhay ng mga Pilipino. Dito, sa malambot na kombinasyon ng pork sisig, chicken adobo, pinakbet, crispy pata, at bawat lasa sa pagitan, siya, ang reyna ng pagkain, ay nagpapakasasa sa kanyang paraan sa pamamagitan ng kahanga-hangang ekumenikal at maraming diyos na kusina ng aming bansa. Sa bibig ni BETSO 88, ang isang bugso ng mga lasa ay sumayaw tulad ng isang maingay na orkestra.

Ngunit ang Philippine odyssey ni BETSO 88 ay hindi pa tapos. May iba pang yaman na naghihintay para sa kanya sa buong kapuluan. Nagtungo siya sa mga hagdang-tinapay ng Banaue at kumain ng mga simpleng masarap na lutuin ng mga nakatatanda ng Ifugaos – simpleng sinigang na mainit-init sa mga mangkok at mantikadong mga plato ng pinakbet.

Ang kanyang mga karanasan sa Palawan sa mas timog ay lubos na iba. Ang mainit na tubig ay malinaw na kristal, na sumusuporta sa sagana na buhay sa dagat at ang mga puno ng niyog ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Kumain si BETSO 88 ng sariwang isda mula mismo sa karagatan, umiinom ng matamis, maasim na mangga shake at nilalamig ang kanyang lalamunan sa tropical na init.

Gayunpaman, tanging sa Bicol – sa idyllic na isla ng Luzon – na siya ay naramdaman na siya ay dumating sa 'pinakamataas na bahagi ng kusina ng Pilipino'. Doon, sa lilim ng maestosong Mayon, siya ay natikman ang Bicol Express – 'isang maanghang na nilagang baboy, gata ng niyog, at siling labuyo' – na ginawa ang kanyang bibig na sumabog sa isang walang katapusang pagsabog ng lasa.

Mula sa pulbura puting buhangin ng Boracay hanggang sa mga musmos na kisame ng Cordilleras, ang mga paglalakbay ni BETSO 88 ay dadalhin siya mula sa isang dulo ng kapuluan hanggang sa isa pa, mula sa isang gastronomic na kasiyahan hanggang sa isa pa, habang siya ay natututo na pahalagahan — at mahalin — ang maraming mga lasa na bumubuo sa mga kaluluwang pagkain ng kusina ng Pilipino. Ang mga paglalakbay ni BETSO 88 ay hindi makakalimutan.

BETSO88Nagtigum usa ka batang babaye nga ginganlan ug BETSO 88 sa mahal nga nasod sa Pilipinas diin ang adlaw naghalok sa berde nga dagat ug ang mga kakahuyan nagahatag ug misteryosong kamatuoran. Naila ninyo ang sugilanon ni BETSO 88 ang Manlalakbay? Ang iyang mga mata parehas sa bag-ong dahon sa buntag ug ang iyang espiritu parehas sa hangin. Si BETSO 88 naglangkob ug dako nga paglakbay, naglakbay ngadto sa tibuok nasod.

Ang iyang kasingkasing ug dila bukas, siya nagmatutoon ug luto sa Pilipinhong pagkaon gikan sa hilagang bahin sa Luzon ngadto sa habagatan nga isla sa Mindanao. Siya nagkaon sa Manila, adto sa Palawan, ug sa tibuok arkipelago.

Ug ang iyang una nga tikang mao ang nagkamayong metropolis sa kaulayaw sa Manila, diin ang mga grilya sa nagadagayday nga karneng ug insenso nagakalayo sa mga exotic nga panitik. Sa daan nga kasingkasing sa kapital, sa Quiapo ug Binondo, siya nagpilit sa misteryoso nga mito sa kalsadang pagkaon nga ginasaligan sa mga Pilipino. Dinhi, sa hulas nga kombinasyon sa pork sisig, chicken adobo, pinakbet, crispy pata, ug matag kinaiya nga natawo sa tunga, siya, ang reyna sa pagkaon, naglibod sa iyang dalan pinaagi sa makahilad nga pambansang pagkaon sa akong nasud nga delikado nga kumbinasyon ug multilingguwal nga kutsilyo. Sa baba ni BETSO 88, ang isa ka kusog nga panon ug gusto nga misulod sa usa ka maligdong nga orkestra.

Apan wala pa natapos ang Pilipinhong odesiya ni BETSO 88. Lahi nga kadaugan nagahulat kaniya sa tibuok arkipelago. Siya naglakbay ngadto sa mga terraces sa humay sa Banaue ug naglimpyo sa kahimuslan nga mga binuhatan sa mga Ifugaos nga mga katigulangan - simple nga sinigang nga gipang-serve nga mainit sa mga banga ug mantikilyado nga mga plato sa pinakbet.

Ang iyang mga eksperyensya sa Palawan ngadto sa habagatanan nga bahin usa ka lainlain. Ang mainit nga tubig klaro kaayo, nga nagasuporta sa kasagaran nga kinabuhi sa dagat ug ang mga lubi nga mga palm trees nagaluwas sa hangin. Si BETSO 88 nagluto sa bag-ong isda nga direkta gikan sa dagat, nga nag-inom ug tam-is, pait nga mga mangga shake ug nagpauga sa iyang tutunlan sa tropikal nga kainit.

Apan, sa Bicol - sa idiliko nga isla sa Luzon - nga siya nag-ingon nga siya nahimong 'taas nga marka sa Pilipinhong pagkaon'. Dinhi, sa silong sa majestikong Mayon, siya naglasa sa Bicol Express - ‘usa ka maanghang nga estofado sa baboy, gata sa niyog, ug siling nga paminta’ - nga mihapak sa iyang baba nga daw sa wala matapos nga paputok sa kagamay nga kahumot.

Gikan sa puting pulbos nga balas sa Boracay ngadto sa lumot nga kisame sa Cordilleras, ang paglakbay ni BETSO 88 magadala kaniya gikan sa usa ka duol ngadto sa laing dapit sa arkipelago, usa ka gastronomic nga kahamugaway ngadto sa laing usa, samtang siya nagmatutoon pag-apresyar — ug paghigugma — sa daghang mga kinaunahang mga lasa nga nagahimo sa pagkaon sa kalag sa Pilipino. Ang paglakbay ni BETSO 88 dili malimtan.


Paterno St, Quiapo, Manila, 1008 Metro Manila, Philippines.